Privacy verklaring

Antvelink Sportfysiotherapie (Antvelink SF) respecteert en beschermt de privacy van alle
gebruikers van de website www.www.sport-fysio.nl
Antvelink SF acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij zullen
daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit
privacy statement omschreven doeleinden en in de overige omschreven wijzen van
gegevensverwerking.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Antvelink SF gebruikt om uw NAW gegevens, uw
behandelgegevens en rapportages vast te leggen. In overleg met u kunnen ze worden
gedeeld met verwijzers en zo nodig collegae. Tevens slaan wij de door u verstrekte
gegevens op voor agendabeheer en facturering.

Verschaffen van gegevens

Antvelink SF zal onder geen beding ongevraagd uw persoonlijke gegevens met derden
delen.
Er zijn vanuit de overheid echter regels gesteld voor het bijhouden en bewaren van de
administratie van een bedrijf. De administratie dient 7 jaar te worden bewaard.
Behandelgegevens dienen 15 jaar bewaard te worden.
Antvelink SF is de verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die u bij
Antvelink SF heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of
onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen
met Antvelink SF via info@sport-deventer.nl.
Antvelink SF zal u z.s.m. maar uiterlijk binnen twee weken mededelen welke
persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt hebben en of zij aan een eventueel verzoek
tot verwijdering of verbetering kan en zal voldoen.

Recht op dataportabiliteit

Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens). Dit houdt in dat u het recht heeft
uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt en het behandeldossier dat van u is
bijgehouden, in een gestructureerde, gangbare vorm te ontvangen om deze aan een
andere verantwoordelijke over te kunnen dragen.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of
gebruik, wordt binnen Antvelink SF steeds de nieuwste beveiligingstechnologie gebruikt.

Bij een data-lek

Een data-lek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) als het leidt tot
een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van
persoonsgegevens (artikel 34a, eerste lid, WBP). Het data-lek moet daarnaast ook
worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal
hebben voor diens persoonlijke levenssfeer (artikel 34a, tweede lid, WBP). Mocht u
signalen ontvangen dat er ondanks alle maatregelen sprake is van een data-lek
verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden.